1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Atlantti-Seura ry, Finlands Atlantsällskap rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista nimeä Atlantic Council of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää euro-atlanttista, erityisesti Natoon ja Euroopan unioniin liittyvää turvallisuus- ja puolustuspoliittista keskustelua, tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Yhdistys pyrkii rauhan, vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen lujittamiseen Euroopassa. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, konferensseja sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi se kerää jäsenmaksuja, hakee valtionapua, avustuksia ja apurahoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen voi liittyä ainaisjäseneksi maksamalla ainaisjäsenen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Nuorten toiminta

Suomen Atlantti-Seuran yhteydessä toimii Suomen Atlantti-Seuran Nuoret -nimellä toimiva verkosto. Verkosto toimii kiinteässä yhteydessä Suomen Atlantti-Seuran kanssa. Verkoston puheenjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. Atlantti-Seuran hallitus hyväksyy Nuorten toimintasuunnitelman osana yhdistyksen toimintaa. Nuorten toiminnan talous hoidetaan yhdistyksen kautta ja se sisältyy yhdistyksen tilinpäätökseen.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on muutoin toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää laissa tai muutoin yhdistyksen jäsenyyden mainittuja ehtoja.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain kokoontuva syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain kokoontuvan syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja nimittää joko keskuudestaan tai ulkopuolelta pääsihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Pääsihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät voidaan hallituksen niin päättäessä yhdistää. Hallitus voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia tai työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on toimitettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle tilinpäätös ja vuosikertomus vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistys voi järjestää ylimääräisen kokouksen, mikäli yhdistyksen kokous tai hallitus niin erikseen päättää. Kokous on järjestettävä, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, valitaan tilintarkastusyhteisö tai toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä niin hyvissä ajoin kirjallisesti hallitukselle, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.